Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Avand in vedere noile reglementari cu privire la protectia datelor cu caracter personal,introduse prin Regulamentul UE 2016/679,ce reprezinta baza legislatiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal si a protectiei acestor date pentru statele membre UE si care se vom aplica incepand cu data de 25 mai 2018 , dorim sa reconfirmam angajamentul nostru pentru a procesa datele dumneavoastra personale in mod transparent si cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiati conform legii. In acest scop, regasim elementele principale pe care consideram ca este util sa le cunoasteti pe acesta tema, in calitatea dumneavostra de persoana fizica.

Ce inseamna prelucrarea datelor?
Conform Regulamentului UE 2016/679 , prin prelucrarea datelor se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate , cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea , structurarea , stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea ,divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in oricare alt mod, alinirea sau combinarea , restrictionarea, stergerea sau distrugerea .
In calitatea sa de operator de date cu caracter personal, R&V FINANCIAL SERVICES IFN SRL va avea intotdeauna in vedere ca prelucrarile de date sa fie caracterizate de legalitate, echitate si transparente.date solicitate fiind adecvate , relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate.

Ce date cu caracter personal prelucram?
*Date de identificare (nume si prenume, CNP, serie de numar act de identitate /date pasaport, data nasterii, cetatenia, semnatura, imaginea)
*Date de contact ( adresa de domiciliu,adresa de e-mail, numar de telefon )
*Date bunuri mobile( marca ,model,motorizare,an,serie motor,Numar de Identificare,Numar de inmatriculare)

DATELE CU CARACTER PERSONAL POT FI OBTINUTE DOAR DE LA DUMNEAVOASTRA!
In ce scopuri prelucram datele personale?
Categoriile potentililor destinatari ai transferurilor de date pot fi :
*Conducerea si angajatii;
*Mandatari/Imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ale firmei(firme de avocatura,societati de recuperare creante);
*Birouri de organizare a bazelor de date( de tipul Biroul de Credit si Centrala Riscului de Credit)

DATELE DUMNEAVOASTRA PERSONALE NU POT FI TRANSFERATE IN AFARA TARII!
Care sunt drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale?
Incepand cu 25mai 2018, regulamnetul UE 2016/679 a revizuit si a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datele lor cu caracter personal .
Regasiti mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o mai buna intelegere a continutului juridic al acestora :
*Dreptul la informare :dreptul de a fi informat cu privire la datele si caracteristicile prelucrarii in relatia dumneavostra cu R&V FINANCIAL SERVICES IFN SRL.
*Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine din partea firmei ,fara intarzieri nejustificate, rectificare/completare datelor cu caracter personal inexacte care va privesc .
*Dreptul la stergere : va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidenta firmei, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
*Dreptul la restrictionarea prelucrarii: pot fi axerciatte atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri:persoana vizata contesta exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii,persoana vizata se opune stergerii datelor,atunci cand firma nu are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatare ,exercitatea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand persoana vizata se opune prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale firmei prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
*Dreptul la portabilitatea datelor : consta in posibilitatea de a solicita firmei transmiterea de date personale furnizate de dumneavoastra, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat;transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folisite de firma .
*Dreptul de opozitie: dreptul de a va opune in orice moment,din motive intemeiate si legitime legate de situatia dumneavoastra ,particulara , ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari,cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii contrare .Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii:se adreseaza o cerere scrisa catre firma , in care se vor mentiona datele asupraa carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legal de situatia dumneavoastra particulara;
*Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezinta posibiliateta dumeavoatra de a solicita firmei de a nu afce obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata,inclusiv crearea de profiluri ,si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa.Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata,aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman , precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie prin modalitatile descrise in prezenta informare.
*Dreptul de a depune o plangere in fata Autorizatii Nationale pentru Supravecherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal(ANSPDCP)
*Dreptul de a va adresa justitiei.

Cat timp sunt prelucrate datele personale de catre R&V FINANCIAL SERVICES IFN SRL?
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate in periaoada in care sunteti client al firmei ,precum si ulterior acestei perioade , in conformitate cu dispozitiile legale in baza carora sunt reglementate termene de prelucrare a unor astfel de date , de exemplu , dispozitiile legale ce reglementeaza arhivarea documentelor.